INFORMATIE

INFORMATIE

Beroepsvereniging en praktijkvoorwaarden

De praktijk is verbonden aan de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriƫnteerde (Psycho)therapie (SBLP) en opereert onder de aan het lidmaatschap verbonden voorwaarden. Kennisinhoudelijk voldoet zij geheel aan de zogenoemde PLATO-eindtermen.

Dit betekent ondermeer dat:

  • De praktijk zich conformeert aan de door de SBLP, koepelorganisatie RBCZ en de zorgverzekeraars gestelde kwaliteitseisen.
  • De praktijk dientengevolge onder ‘alternatieve zorg’ in het vergoedingsstelsel van de meeste zorgverzekeraars is opgenomen.
  • De praktijk aan de door de SBLP gehanteerde Gedragscode, alsmede het klacht- en tuchtrecht is onderworpen.
  • De praktijk met een behandelovereenkomst werkt, waarin tevens de vertrouwelijke omgang met uw gegevens is opgenomen.

Intakegesprek en anamnese
Bij intakegesprekken voor therapie wordt een anamnese afgenomen. In geval van twijfel of mogelijke contra-indicatie kan toestemming worden gevraagd voor overleg met de huisarts en/of behandelende specialist(en).

Kosten en wijze van betalen
Een sessie of opdracht wordt – bij voorkeur per e-mail – via een factuur in rekening gebracht. Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Telefonisch overleg met doorverwijzer, specialist of opdrachtgever is inbegrepen.

Overige gegevens praktijk Ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer 808099R. Vallend onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. Inzake klachten en geschillen (Wkkgz) is de praktijk aangesloten bij de geschillencommissie CAM-COOP.

  • agb-code zorgverlener: 90-048721
  • agb-code praktijk: 90-57221
  • KvK-nummer: 58948732

Meer informatie over de SBLP en vergoeding door verzekeraars is te vinden op: www.sblp.nl.